Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.mogielnica.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSO w Mogielnicy
PSP w Mogielnicy
PSP w Borowem
ZPSPiPP w Michałowicach
M-GOPS w Mogielnicy
SPZOZ w Mogielnicy
° Status prawny
° Informacje bieżące
° Kierownik
° Akty Prawne
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Zakres Działania
° Przetargi
° Oświadczenia majątkowe
° Informacje nieudostępnione
° RODO
M-GSBP w Mogielnicy
ZGKiM w Mogielnicy
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 SPZOZ w Mogielnicy > Status prawny strona główna 

Status prawny
Statut SP ZOZ w Mogielnicy

Załącznik  do uchwały Nr  4/2006

                       Rady Społecznej SP ZOZ  w Mogielnicy

                                z dnia 16.10.2006 r 

 

             S T A T U T

 

         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Mogielnicy

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej . Zakład realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 2.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.

     Nr 91  poz 409 z późn. zmianami).

2.      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U.Nr  142, poz.1591 z późn. zmianami.)

3.      Uchwały Nr V/63/1999 z dnia 25 lutego 1999r. Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie przejęcia przez Gminę Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Mogielnicy i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Świdnie i utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy.

3a. Uchwałę Rady Powiatu w Grójcu Nr 31)99 z dnia 14 maja 1999r.

4.      Ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o ubezpieczeniu (Dz.U.Nr 28 poz. 153 z późn. zmianami).

5.      Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014 z późn. zmianami).

6.      Niniejszego statutu.

 

§ 3.

 

Siedzibą Zakładu jest Przychodnia Zdrowia w Mogielnicy ul. Dziarnowska 40.

Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę:

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy”.

 

II. Postanowienia szczegółowe.

 

§ 4.

 

Celem Zakładu jest zapewnienie opieki profilaktyczno – leczniczej ludności zamieszkałej stale lub czasowo na terenie gminy Mogielnica oraz mieszkańców innych gmin, z którymi zawarto odrębne umowy o świadczeniu usług medycznych.

Odnosi się to szczególnie do miejscowości o korzystniejszej dostępności do korzystania z usług medycznych lub w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych, klęsk żywiołowych itp.

 

§ 5.

 

Do zadań Zakładu należą świadczenia zdrowotne tj. każde, wykonywane zawodowo postępowanie służące zachowaniu , przywracaniu lub poprawie zdrowia a w szczególności :

1.            Udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie działania Zakładu poprzez:

a.       wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich

b.      leczenie

c.       rehabilitacje leczniczą

d.      opiekę nad zdrowym dzieckiem

e.       badania diagnostyczne w tym analizy medyczne

f.       opiniowanie o stanie zdrowia pacjentów

g.       zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne

h.       opiekę stomatologiczną

i.        prowadzenie czynnego poradnictwa szczególnie w odniesieniu do populacji:

-          chorych z chorobami społecznymi

-          innych chorych i przewlekle chorych, których stan zdrowia  wymaga systematycznej opieki.

j.        orzekanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy, w tym współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy

k.      szerzenie oświaty zdrowotnej

l.        opieka i badania okresowe młodzieży szkolnej

ł.    organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach wyjątkowych (klęski żywiołowe, epidemiczne rozprzestrzenianie się chorób)

m.    prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń lekarskich oraz spraw związanych ze statystyką medyczną,

n.      odpłatne wykonywanie usług medycznych na rzecz:

 

-          organu założycielskiego

-          osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne

-          instytucji ubezpieczeniowych

-          zakładów pracy, organizacji społecznych

-          innych zakładów opieki zdrowotnej

-          osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia

-          innych usług medycznych na podstawie odrębnych umów

    o/ prowadzenie poradni:

                                 -   Dermatologicznej,

-          Rehabilitacyjnej,

-          Ginekologicznej,

-          Laryngologicznej,

-          Okulistycznej.

 

2.      Zadania wymienione w § 5  pkt. 1 będą wykonywane przez personel medyczny zakładu posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.

 

 

§ 6.

 

Zakład funkcjonuje w oparciu o następujące główne zasady:

1.      Wybór lekarza.

 

Podopieczni poszczególnych poradni wchodzących w skład Zakładu mają prawo wybrać z pośród zatrudnionych w zakładzie lekarzy – lekarza pod opieką którego pragną pozostać.

 

2.      Ciągłość i kompleksowość opieki.

 

Pod pojęciem tym należy rozumieć udzielanie pacjentowi świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i leczniczych przez tego samego lekarza zarówno w domu jak i w ambulatorium oraz koordynacje nad procesem leczenia w innych placówkach (szpital, poradnia specjalistyczna).

Podlega to między innymi na ustaleniu terminów wizyt w poradniach specjalistycznych, traktowanie tych wizyt jako konsultacji, prowadzenie hospitalizacji domowej itp.

 

 

 

3.      Zakres świadczeń.

 

 Do zakresu zadań  realizowanych w Zakładzie należą następujące 

          świadczenia profilaktyczno-lecznicze, realizowane  w komórkach

          wymienionych w § 7.

 

 

Podstawowym warunkiem realizacji zasad określonych w punkcie 2 jest poza kwalifikacjami doposażenie placówki w aparaturę i sprzęt medyczny zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia może doposażyć Zakład w aparaturę z zakupów centralnych o ile lekarze Zakładu zdali egzamin z medycyny rodzinnej lub są specjalistami II stopnia z medycyny ogólnej.

 

 

4.      Ocena jakości świadczonych usług.

 

Formą oceny jakości świadczonych usług medycznych są miedzy innymi:

                                  

-          kontrola nadzoru medycznego oraz samorząd lekarski

-          analiza ilości i przyczyn powstawania skarg i interwencji będących wyrazem opinii pacjentów o świadczonych usługach.

 

 

§ 7.

 

W skład zespołu wchodzą:

 

  1. Przychodnia w Mogielnicy z  następującymi komórkami:

-          Poradnia lekarza POZ

-          Gabinet medycyny szkolnej

-          Poradnia rehabilitacyjna

-          Poradnia ginekologiczna

-          Poradnia okulistyczna

-          Poradnia otolaryngologiczna

-           

-          Poradnia stomatologiczna

-          Poradnia dermatologiczna

-          Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

-          Gabinet pielęgniarki rodzinnej

-          Gabinet pielęgniarki środowiskowej

-          Gabinet pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

-          Gabinet szczepień ochronnych

-          Laboratorium badań diagnostycznych

-          Poradnia ortodontyczna

-          Poradnia fizjoterapii

 

  1. Przychodnia Zdrowia w  Świdnie  z komórkami:

 

-          Poradnia lekarza POZ

-          Gabinet stomatologiczny (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)

-          Gabinet pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania

-          Gabinet pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej

-          Gabinet szczepień ochronnych

 

3.      Przy zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Mogielnicy oraz organem doradczym kierownika Zakładu.

 

§ 8.

Rada Społeczna Zakładu wybierana jest przez Radę Miejską.

 

§ 9.

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1.      Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba jako Przewodniczący Rady.

2.      Przedstawiciel Wojewody

3.      Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Mogielnicy

     w liczbie 5 osób.

 

§ 10.

 

Rada Społeczna Zakładu działa na podstawie uchwalonego przez Radę Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Mogielnicy, określającego skład członków Rady, tryb zwoływania posiedzeń i sposób podejmowania uchwał.

W posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu uczestniczy z głosem doradczym Kierownik Zakładu lub osoba przez niego upoważniona i Burmistrz Gminy i Miasta.

W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów medycznych lub osoby zaproszone przez Radę.

 

§ 11.

 

 

1.      Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

     Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje  Burmistrz Gminy

     i Miasta  Mogielnica.

2.      Praca w   Radzie ma charakter społeczny.

3.      Spory miedzy Radą Społeczną a kierownikiem zakładu rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.

Od rozstrzygnięcia Burmistrza  Gminy i Miasta  Mogielnica służy prawo odwołania do organu założycielskiego.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 14:46:08 Informację zaktualizowano 2012-04-03 14:50:21, wprowadzający: **** *************
Statut SP ZOZ w Mogielnicy cd.

§ 12.


 


Do zadań Rady Społecznej Zakładu należy w szczególności:


1.      Uchwalenie Statutu Zakładu i przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.


2.      Przedstawienie Radzie Miejskiej wniosków i opinii w sprawach:


a.       zmiany lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne


b.      zdobycie środka trwałego lub przyjęcia darowizny nowej   aparatury i sprzętu medycznego


c.       związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudowy, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności


d.      przyznania kierownikowi zakładu  nagrody


e.       rozwiązanie umowy cywilno – prawnej o zarządzanie z kierownikami zakładu


 


3.      Przedstawianie kierownikowi zakładu opinii w sprawach:


a.       planu finansowego remontów i inwestycji


b.      rocznego sprawozdania z realizacji planu rzeczowego i finansowego


c.       kredytów bankowych lub dotacji


d.      podział zysku


 


4.      Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia  Radzie Miejskiej w Mogielnicy


5.      Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu


6.      Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu


7.      Przedstawienie wniosków Radzie Miejskiej w Mogielnicy dotyczących funkcjonowania Zakładu


8.      Przedstawienie Radzie Miejskiej wniosków, jeżeli ujemny wynik  finansowy nie może być pokryty przez Zakład we własnym zakresie


9.      Rada społeczna składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Miejskiej co najmniej dwa razy w roku lub na żądanie Rady


 


 


§ 13.


 


Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.


Do obowiązków kierownika należy:


1.      Bieżący nadzór nad wykonywaniem przez pracowników Zakładu zadań statutowych


2.      Organizowanie pracy podległego personelu


3.      opracowywanie planów pracy Zakładu uwzględniających rozwiązywanie istotnych dla rejonu problemów zdrowotnych


4.      Dokonywanie ocen działań Zakładu i zapoznawanie z tymi ocenami Rady


5.      Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do podległego personelu zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego


6.      Kierownik zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność


7.      Składanie  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.


 


 


§ 14.


 


1.      Z Kierownikiem Zakładu  Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica nawiązuje stosunek na podstawie powołania lub umowy o pracę


2.      Kierownika odwołuje w czasie trwania kadencji organ powołujący po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Zakładu.


W przedmiocie  odwołania mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.


3.      Burmistrz Gminy i Miasta może czasowo powierzyć pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu wyznaczonej osobie po zaciągnięciu opinii Rady Społecznej.


 


 


 


 


§ 15.


 


Kierownik Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.


 


§ 16.


 


Zakład otrzymuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.


 


 


 


 


III. Gospodarka Finansowa Zakładu.


 


 


§ 17.


 


1.      Zakład jest jednostka samodzielną prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego opracowanego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1999 roku o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami i obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia.


2.      Zakład może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe w trybie określonym w art. 54 ustawy z dnia 30 września 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej w tym również darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.


3.      Zakład może uzyskiwać środki finansowe z prowadzenia innej niż udzielanie świadczeń zdrowotnych działalności gospodarczej (np. apteka), pod warunkiem, że nie ograniczy to dostępności do świadczeń zdrowotnych.


 


 


§ 18.


1. Nadzór  nad funkcjonowaniem i ocenę  działalności   Samodzielnego 


    Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej sprawuje Rada Miejska w 


    Mogielnicy .


 


2. Rada Miejska kontroluje i ocenia działalność zakładu oraz pracę kierownika 


    zakładu , w szczególności:


1.      realizacje zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,


2.       prawidłowość gospodarowania mieniem,


3.      gospodarkę finansową 


 


4.      Oceny działalności merytorycznej dokonują także przedstawiciele nadzoru specjalistycznego odpowiedniego szczebla.


 


 


                                                                       § 19.


Tryb postępowania  w przypadku nieprawidłowości  określa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.


 


 


IV. Postanowienia końcowe.


 


 


§ 20.


Organizację wewnętrzną Zakładu i poszczególnych jego komórek organizacyjnych opiniuje Rada Społeczna  SP ZOZ na wniosek Kierownika Zakładu.


 


                                                                       § 21.


 


Czynności związane z rejestracją Zakładu wykonuje Kierownik Zakładu   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia


16 lipca 2004 r  r w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej


 


 


 


            § 22.


 


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednio postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wykonawcze ustawy oraz przepisy Kodeksu Pracy.


 


                                                                       § 23.


 


1. Statut Uchwala Rada Społeczna.


2. Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Mogielnicy i


    obowiązuje od daty zatwierdzenia.


 


                                                                                 


                                                                                  Przewodniczący Rady Społecznej


     SP ZOZ  w Mogielnicy


 


    dr Sławomir Chmielewski


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-03 14:37:39 Informację zaktualizowano 2012-04-03 14:46:59, wprowadzający: **** *************
wersja do druku