Lista Jednostek

.

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Miasto i Gminę Mogielnica

Nazwa Gminy Gmina Mogielnica
Województwo, Powiat mazowieckie, grójecki
Lokalizacja Jednostki Nadrzędnej Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica
Kod 05-640
Kontakt

tel./fax (+48 48) 66-35-149
tel. (+48 48) 66-35-149
e-mail: gmina@mogielnica.pl

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących: Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Gimnazjum w Mogielnicy
2. Pubiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem
4. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu
5. Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy
10. Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy

 

Godziny Funkcjonownia:
Poniedziałek: 800 - 1600
Wtorek: 800 - 1600
Środa: 800 - 1600
Czwartek: 800 - 1600
Piątek:

800 - 1600

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54 | Data modyfikacji: 2019-06-11 18:34:45.
Data wprowadzenia: 2011-05-05 10:25:54
Data modyfikacji: 2019-06-11 18:34:45
Opublikowane przez: Admin PBIP