Status prawny

Status prawny

      Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej MGOK jest samorządową instytucją kultury.
MGOK działa w szczególności na podstawie:
a/ Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 Nr 41 poz. 364/,
b/ Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984/,
c/ Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694/,
d/ postanowień Statutu

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 10:59:23 | Data modyfikacji: 2011-11-29 11:01:55.
Data wprowadzenia: 2011-11-29 10:59:23
Data modyfikacji: 2011-11-29 11:01:55
Opublikowane przez: Admin PBIP