Działalność

   Podstawowym zadaniem MGOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
   Do szczególnych zadań MGOK należy:
a). Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
b). Kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze
c). Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
d). Organizacja koncertów i imprez promocyjnych.
e). Administrowanie  obiektami kulturalno-sportowo-rekreacyjnymi.
f). Organizacja szkoleń kadry na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji.
g). Przygotowanie, konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń kulturalno-sportowo- rekreacyjnych.
h). Prowadzenie wypożyczalni sprzętu.
i). Organizacja usług dla ludności w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
j). Udostępnianie obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych.
k). Prowadzenie sekcji tematycznych.
l). Wynajmowanie i użyczanie obiektów kulturalno-rekreacyjno-sportowych.
ł). Współpraca i zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu organizacji imprez  kulturalno-sportowych.
m). Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki.
n). Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, zakładami pracy, urzędami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami.
o). Integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych.
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:32:52.
Data wprowadzenia: 2011-11-29 11:32:52
Opublikowane przez: Admin PBIP