Ogłoszenie nr 1100000028-N-2019 z dnia 2019-06-20 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów
OGŁOSZENIE O KONCESJI - Usługi
Zamieszczenie ogłoszenia jest obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy, krajowy numer identyfikacyjny 67082786400000, ul. Przylesie  12 , 05-640  Mogielnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6635143, , e-mail zgkim4@wp.pl, , faks 48 6635143.
Adres strony internetowej (URL): www.jo.mogielnica.pl/index.php?id=341
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) KOMUNIKACJA:
Dostęp do dokumentów koncesji można uzyskać pod adresem (URL) (w postępowaniach podzielonych na etapy informację tą można podać w zaproszeniu do składania ofert ) Tak
www.jo.mogielnica.pl/index.php?id=341
Część dokumentów koncesji zostanie udostępniona w inny sposób niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej z uwagi na szczególne względy techniczne lub związane z bezpieczeństwem (w postępowaniach podzielonych na etapy informację tę można podać w zaproszeniu do składania ofert ): Nie
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Na adres:Tak
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy; ul. Przylesie 12, 05-640 Mogielnica
Elektronicznie na adres:Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT UMOWY KONCESJI

II.1 Nazwa:
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów
Numer referencyjny: (jeżeli dotyczy):
IR-6740.17.2019

Umowa koncesji będzie finansowana ze środków pochodzących z projektu/programu Unii Europejskiej: Nie
Nazwa i numer projektu/programu:

II.2 Rodzaj umowy koncesji:
Roboty budowlane:
Usługi: Tak

II.3 Informacja o częściach:
Przedmiot umowy koncesji podzielony jest na części:Nie
Oferty można składać w odniesieniu do:


Maksymalna liczba części przedmiotu umowy koncesji, w których umowa może być zawarta z tym samym wykonawcąNie
0
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy koncesji łącznie w odniesieniu do następujących części lub grup części Nie

II.4 Krótki opis przedmiotu umowy koncesji:(wielkość lub zakres usług lub robót budowlanych, a w przypadku, gdy przedmiot umowy koncesji nie jest dzielony na części także rodzaj i ilość robót budowlanych lub usług lub określenie zapotrzebowania i wymagań, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o umowie koncesji):
Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne w Wężowcu. Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy koncesji udostępni teren składowiskana podstawie umowy dzierżawy. W okresie 3 lat od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska,Wykonawca będzie uprawniony do przetwarzania na potrzeby jego rekultywacji wyłącznie odpadówznajdujących się na terenie składowiska w dniu zawarcia umowy. Wykonawca może przyjąć na składowiskowyłącznie odpady dopuszczone przepisami do przeprowadzania rekultywacji. Za okres, o którym mowa wzdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości minimum15 000 zł netto + należny podatek VAT według stawki 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego stanowi kryteriumoceny ofert. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz zapewnićzgodność realizacji umowy koncesji z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jestzrealizować koncesję na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącychRozdział IV OPZUK. Załącznik do OPZUK stanową: (1) decyzja z dnia 9 czerwca 2008 r. o pozwoleniu zintegrowanym wraz ze zmianami; (2) sprawozdanie z badań; (3) sprawozdanie z monitoringu; (4) Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 3 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnezlokalizowanego w miejscowości Wężowiec, gm. Mogielnica (5) Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dn. 3 czerwca2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadówinnych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Wężowiec, gm. Mogielnica.

II.5 Główny kod CPV:45112330-7
Dodatkowe kody CPV:(jeżeli dotyczy)
Kod CPV
45112700-2
45222110-3
45112710-5


II.6 Szacunkowa wartość umowy koncesji:(jeżeli dotyczy):
Wartość bez VAT:    Waluta: 

II.7 Okres obowiązywania umowy koncesji:
Okres w miesiącach:39 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.8 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, FINANSOWYM, TECHNICZNYM I ZAWODOWYM ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI

III.1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1 Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej(jeżeli dotyczy):
Wykaz kryteriów kwalifikacji wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
Zamawiający nie określa kryterium kwalifikacji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.2 Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej(jeżeli dotyczy):
Wykaz kryteriów wraz z krótkim opisem oraz ze wskazaniem minimalnego poziomu spełniania kryterium, jeżeli jest wymagany:
W okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, minimum 2 rekultywacje składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o powierzchni składowania minimum 1,5 ha łącznie.
Umowa koncesji jest zastrzeżona dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osób defaworyzowanych:    Nie
Minimalny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych wynosi:% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych

III.1.3 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

III.2 PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 ustawy o umowie koncesji):

podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 9 ustawy o umowie koncesji  Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 1 pkt 10 ustawy o umowie koncesji   Tak
III.2.2 Podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji
Zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesjiTak
Podstawy, w oparciu o które wykonawcy będą wykluczani z postępowania (należy wypełnić w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wykluczanie wykonawców w oparciu o podstawy wykluczenia określone w art. 32 ust. 2 ustawy o umowie koncesji):
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o umowie koncesji   Tak
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 7 ustawy o umowie koncesji   Nie
podstawa wykluczenia określona w art. 32 ust. 2 pkt 8 ustawy o umowie koncesji   Nie
III.2.3 Podstawy wykluczenia podwykonawców
Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla wykonawców także do bezpośrednich podwykonawców koncesjonariusza Nie
Zamawiający przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia przewidzianych dla wykonawców także do dalszych podwykonawców koncesjonariuszaNie

III.2.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

III.3 DOKUMENTY ŻĄDANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW KWALIFIKACJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE SKŁADANYMI DOKUMENTAMI

III.3.1 Wymagania związane ze składaniem oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw wykluczenia::


III.3.2 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji::


IIII.3.3 Wykaz dokumentów, ich zakres oraz sposób składania dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia::
-informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 9 ustawy o umowie koncesji, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w tym dla urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, o ile dotyczy), -oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, -oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

III.3.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

III.4 INNE DOKUMENTY

-pełnomocnictwo konsorcjalne, jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji; -pełnomocnictwo, jeżeli ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem pełnomocnika, wraz z załączeniem odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającego, że osoba/osoby, które podpisały ofertę lub pełnomocnictwo były uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie podpisania oferty lub umocowania pełnomocnika w dacie wystawienia pełnomocnictwa, jeżeli powyższe nie wynika z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, -zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art 36 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, wraz z załączeniem dokumentów i oświadczeń dot. braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotu trzeciego, -dokument potwierdzający wniesienie wadium.
III.5 WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI

III.5.1 Minimalne wymagania(jeżeli dotyczy):


III.5.2 Realizacja przedmiotu umowy koncesji jest zastrzeżona przepisami ustawowymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów (dotyczy umowy koncesji na usługi):  Nie
Wykaz aktów prawnych, z których wynika zastrzeżenie:


III.5.3 Wymagania związane z realizacją umowy koncesji (jeżeli dotyczy)


III.5.4 Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji umowy koncesji wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych tych osób :  Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1 Zamawiający zaprasza do składania:
ofert   Tak, albo  
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji  Nie

IV.2 Termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:2019-07-22
Godzina:12:00

IV.3 Języki, w których można sporządzać oferty albo wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
polski

IV.4 Zasady, którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(jeżeli dotyczy):

Minimalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  Nie  
Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  Nie  
Obiektywne i niedyskryminacyjne zasad, którymi zamawiający będzie kierował się przy ograniczaniu liczby wykonawców zapraszanych do udziału w postępowaniu:

IV.5 Kryteria oceny ofert:
Kryteria i ich opis:
KryteriaZnaczenie
Wysokość czynszu dzierżawnego100,00


IV.6 Unieważnienie postępowania
Przewiduje się unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części umowy koncesji, nie zostaną przyznane   Nie


IV. 7 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA V: INFORMACE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1 Zmiana umowy
Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy:  Tak
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian :
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadkach, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi w następujących przypadkach: 1) zmiany terminów, o których mowa w § 4 ust. 1, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron, w tym m.in.: a) przedłużenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji dotyczących przedmiotu umowy koncesji; b) zmiany terminów określonych w § 4 ust. 1 w razie zmian, odnoszących się do treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację przedmiotu umowy lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji; c) zmiany terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 1 dla Dokumentacji Projektowej, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności: 􀀀 trudności terenowo - prawne, 􀀀 konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań; d) zmiany terminów określonych w §4 ust. 1 z powodu okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie się w ciągu min. dziesięciu dni temperatury poniżej -5 0 C, ciągłe opady deszczu albo śniegu trwające dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację prac, ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, 2) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 3) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.

V.2 Informacje o charakterze poufnym
Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym(jeżeli dotyczy):

V.3 WNOSZENIE ODWOŁAŃ

V.3.1 Organ właściwy do rozpoznawania odwołań
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Adres: ul. Postępu 17a, Miasto: Warszawa,Kod pocztowy: 02-676, Państwo: Polska, Województwo: mazowieckie, tel. +22 4587801, e-mail , faks +22 4587800.
Adres strony internetowej (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio

V.3.2 Informacje na temat terminów wnoszenia odwołań:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub zamieszczenia dokumentów koncesji na stronie internetowej, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o koncesji lub dokumentów koncesji; 3) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, w przypadku odwołania wobec zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji; 4) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, pod warunkiem że ogłoszenie to zawiera uzasadnienie decyzji zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych; 5) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych; 6) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku nieopublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy opublikowane ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia; 7) 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku niezamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji albo gdy zamieszczone ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia...

V.3.3 Podmiot udostępniający informacje na temat odwołań
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Adres: ul. Postępu 17a, Miasto: Warszawa,Kod pocztowy: 02-676, Państwo: Polska, Województwo: mazowieckie, tel. +22 4587801, e-mail , faks +22 4587800.
Adres strony internetowej (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio

V.3.4 Informacje dodatkowe(jeżeli dotyczy):

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH